Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kamu Hizmet Standartları

Giriş

​BARTIN VALİLİĞİ

İl Emniyet Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ SÜRE)
1
Av Barutu Ve Av Malzemesi Bayiliği, Yivsiz Av Tüfeği Bayiliği, Mermi Satış Bayiliği Açmak İsteyen Şahıslardan İstenen Belgeler
 
1. Valilik Makamına Dilekçe.
 
2. Sağlık Raporu. (Bayilik ruhsat türlerine göre silah ve patlayıcı madde bulundurmasında ve satmasında akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.)
 
3. Kira Kontratı. (İşyerinin mülkiyeti başkasına ait ise mülk sahibi ile en az üç yıl süreli yapılan kira kontratı. Ayrıca kiralanan işyerinin tapusunda birden çok hissedar var ise diğer hissedarların ya kira kontratında imzası olacak ya da kiraya veren kişi lehine muvafakatları bulunacak. Kira kontratında kiralanan yerin niçin kullanılacağı bölümde işletme izin belgesi talep edilen işyerinin türü belirtilecek.)
 
4. Tapu Senedi. (İşyerine ait tapu, tapu senedi bulunmuyorsa işyeri için Belediye veya Valilikten alınacak yapı kullanma izin belgesi)
 
5. Vergi Levhası Fotokopisi.
 
6. Sigortası Poliçesi. (Av bayii adresi tam ve açık olarak yazılı olduğu Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesinin sigortacıdan fotokopisi.)
 
7. Son bir yıl içinde çekilmiş 6 Adet renkli vesikalık fotoğraf.
 
8. Taahhütname.
 
9. Ticaret sicil gazetesi.
 
10. Şirket İmza Sirkisü
 
11. Yarım Kapaklı Karton Dosya.
 
BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN
 
2
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi
 
1. Valilik Makamına Dilekçe
 
2. Depolama İzin Belgesi (Patlayıcı maddelerin muhafaza edileceği deponun depolama izin belgesi.)
 
3. Depo Tespit Tutanağı (Depodaki patlayıcı madde miktarının belirtildiği ve tutanağı yazan kolluk kuvvetinden en az iki görevlinin ve depo sorumlusunun imzası olduğu tutanak.)
 
4. Depo uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu.
 
5. İhtiyaç Raporu (Bünyesinde maden mühendisi bulunan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişilerin kendileri, bu olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş ve kişiler için il Valiliğince görevlendirilecek maden mühendisleri veya bünyesinde maden mühendisi bulunduran bir kamu kuruluşunca ihtiyaç duyulan patlayıcı madde miktarını gösterir rapor.)
 
6. Taahhütname.
 
7. Ateşçi Yeterlilik Belgesi Aslı ve Fotokopisi
 
8. İşe Dair Belge.(Yapılmak istenen işle ilgili istenen İhale Yazısı, Süre Uzatım Yazısı, Maden ruhsatı, Sözleşme vb.)
 
9. Depo Muvafakatnamesi.(Depo Başkasına ait ise o depo sahibi tarafından ruhsat talebinde bulunan müracaatçının ihtiyaç duyduğu patlayıcı maddeleri deposunda muhafaza edeceğine dair muvafakat.)
 
10. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Resmi Kurumlardan özel bütçeli ise istenir.)
 
11. Nakilciler için Vekâletname.(Resmi kurumlardan görevlendirme yazısı istenir)
 
12. Eski İzin Belgesi Aslı (İzin belgesi yenilemelerinde)
 
13. Beyanname (İl Emniyet Müdürlüğünde boş örneği bulunmaktadır)
 
14. Ticaret Sicil Gazetesi
 
15. Şirket İmza Sirküsü.
 
16. Vergi Levha Fotokopisi.
 
17.Yarım Kapaklı Karton Dosya.
 
Şirket Yetkilisi ve Nakilci Tahkikatları İçin İstenilen Belgeler
 
1. Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.)
 
2. Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi olmayan nakilciler için son bir yıl içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf.
 
NOT :
a) Süresi sonunda ruhsatını yenilemek isteyen şahıslar aynı evrakları hazırlayacaktır.
b) Evrakların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerlidir.
c) Kamu kurumlarından 8, 14, 15, 16’da belirtilen belgeler istenmez.
d) Genel ve Katma Bütçeli Kamu Kurumlarından 10’da belirtilen belge istenmez.
BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN
 
3
Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi İçin İstenen Belgeler
1. Valilik Makamına Dilekçe
 
2. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Talep Formu.(Müdürlüğümüzden temin edilecek.)
 
3. Öğrenim Durumu Belgesi.(Aslı ve Fotokopisi.)
 
4. Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde ateşlemesi işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.)
 
5. Son bir yıl içinde çekilmiş 6 Adet renkli vesikalık fotoğraf.Son bir yıl içinde çekilmiş 6 Adet renkli vesikalık fotoğraf.
3 Gün
4
Sürekli Yerüstü Patlayıcı Madde Deposu Yapımı İçin İstenen Belgeler
1. İşyerinin Kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 Ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı
 
2. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı
 
3. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi
 
4. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sürte ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları vaziyet planı ve detay resimleri
 
5. İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi
 
6. Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge
 
7. Yapılacak yerüstü depolarının Ek 1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanının, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir belge.
 
8. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi
 
9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kumru izni
 
10. 3194 Sayılı İmar Kanunun 21. maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı
 
11. Patlayıcı Madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu.
 
Not :
Yukarıdaki maddelerden 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7’ deki belgeler hazırlanarak Valiliğe Patlayıcı Madde Depo yapım izni için müracaatta bulunulacak, Valilikçe hazırlanan belgelerin uygun olduğu tespit edildikten sonra depo yapım izni verilecek, depo yapılıp tamamlandıktan sonra 8 – 9 – 10 - 11’ deki belgeler ile birlikte tekrar Valiliğe müracaatta edilerek, Depolama izni talebinde bulunulacak deponun Tüzük hükümlerine uygun yapıldığının anlaşılması halinde depolama izni verilecektir.
BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN
5
Gezici Patlayıcı Madde Deposu Yapımı ve Depolama İzin Belgesi İçin (En Çok 2-Ton’a Kadar) İstenen Belgeler
Depo Yapım İzni
 
1. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A, 10 tonluk gezici depolar için ise Ek 4/B çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi, Projeler üzerinde depo sahibinin adı veya unvanı ile birlikte deponun yapılacağı yere (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) ait bilgilerin olması gerekmektedir. Bu özelliklerden birine haiz olmayan projeler geçersiz sayılacaktır.
Deponun sütreli olarak yapılması isteniyorsa, Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen sütreye ilişkin Ek 5 sayılı çizelgeye göre sütrelerin proje üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.
 
2. Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge,
Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinin (D) bendinde gösterilen uzaklıklar içinde kalan alanın mülkiyetine ilişkin belge (tapu, taş ocağı veya maden sahası ruhsatı vb.) ibraz edilmelidir. Deponun yerleştirileceği yere ilişkin bilgilerin projede belirtilen yer (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) bilgilerine uyması gerekmektedir. Ayrıca, bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde alana ilişkin bu belgelerle birlikte kira veya muvafakat belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.
 
3. Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik (Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor.
Bu belgelerin uygunluğunun anlaşılması ve başvuranların durumlarının uygun görülmesi halinde, Valilikçe deponun yapımına izin verildiği (belge düzenlenmeksizin) ve deponun inşasına başlanabileceği Valilikçe yazılı olarak talep sahibine bildirilir.
Güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilen gezici depoların çevresine taş veya beton duvar çekilmesi zorunluluğu bulunmamakta, depodan 20 metre uzaklığa geçişi engelleyecek tarzda dikenli tel çekilmesi yeterli olmaktadır. Ancak, sismik petrol aramalarında kullanılacak gezici depolarda (Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ait 10 tonluk gezici depolarda) arama süresince güvenlik uzaklıklarına uyulması ve diğer çevre güvenlik önlemlerinin alınması (bekçi bulundurulması, kuru otların temizlenmesi vs.) şartıyla dikenli tel çekme şartı da aranmaz.
Gezici depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102 nci maddesi (E) bendinde belirtilen esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması gerekmektedir.
 
 
Depolama İzni 
 
Depo Yapım İznini müteakip, Depolama İzninin alınabilmesi için Valiliğe sunulan plan ve projelere göre depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir:
 
1. Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
 
2. Depo sütreli ise, sütrenin Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek 5 sayılı çizelge ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu,
Deponun, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki.
BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN
6
Gezici Depoların
(2 Ton)
Nakil İzinleri
Deponun nakledileceği yer aynı il hudutları dahilinde ise;
 
1. Deponun nakledilirken boş olarak taşınması gerektiği göz önünde bulundurularak, depoda patlayıcı madde bulunup bulunmadığını gösterir yerel güvenlik kuvvetlerince düzenlemiş depo tespit tutanağı,
 
2. Deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belge(maden ruhsatı, tapu gibi),
 
3. Bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alana deponun yerleştirilmesine ilişkin kira veya muvafakat,
 
4. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün deponun yerleştirileceği alana ilişkin (güvenlik uzaklıkları açısından) vereceği uygunluk yazısı.
Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, deponun yerleştirilmesi esnasında Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen çevreye ve birbirlerine olan güvenlik uzaklıklarına uyulması şartıyla Valilikçe nakil izni verilir.
 
Deponun nakledileceği yer başka bir il hudutları dahilinde ise;
 
1. Deponun nakledilirken boş olarak taşınması gerektiği göz önünde bulundurularak, depoda patlayıcı madde bulunup bulunmadığını gösterir yerel güvenlik kuvvetlerince düzenlemiş depo tespit tutanağı,
 
2. Deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belge (maden ruhsatı, tapu gibi),Bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alana deponun yerleştirilmesine ilişkin kira veya muvafakat,
 
3. Deponun nakledileceği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün deponun yerleştirileceği alana ilişkin (güvenlik uzaklıkları açısından) vereceği uygunluk yazısı.
Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, deponun boş olarak taşınması ve yerleştirilmesi esnasında Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen çevreye ve birbirlerine olan güvenlik uzaklıklarına uyulması şartıyla Valilikçe nakil izni verilir. Gezici depoların patlayıcı madde taşınmasında kullanılması kesinlikle yasaktır.
3 Gün
7
Patlayıcı Madde Depolarının Devir İşlemleri
1. Önceden depolama izni verilmiş olan depoların başka bir gerçek veya tüzel kişiye bütün hak ve vecibeleriyle devir edilebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Valilik Makamına Dilekçe.
 
2. Patlayıcı madde deposunun bulunduğu İl Valiliğine, depoyu devir etmek isteyen depo sahibi ile devir almak isteyen gerçek veya tüzel kişinin birlikte imza altına aldıkları devir sözleşmesi,
 
3. Devir etmek isteyene önceden verilen patlayıcı madde depolama izin belgesinin aslı.
Valilik başvuru eki belgelerin ve depoyu devir alacak olanın durumunun uygunluğunun anlaşılması halinde, devir iznini verecektir.
3 Gün
8
Patlayıcı Maddelerin Üretimi ve İşlenmesi İçin Kuruluş Ön İzni
Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddelerin üretimi ve işlenmesi için işyeri kurmak isteyenlerin, aşağıdaki belgelerle birlikte “Kuruluş Ön İzin Belgesi” almak üzere işyerinin kurulacağı İl Valiliğine dilekçe ile başvurmaları gerekir:
Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe,
Kuruluş Ön İzin Belgesi talebine ilişkin belgeler incelenip bir sakıncasının olmadığının anlaşılması halinde, işyerinin kuruluş yerinin uygunluğu bakımından Genelkurmay Başkanlığından görüş alınır. Görüşün olumlu olması halinde, talep sahibine Tüzüğün 4 üncü maddesine göre Kuruluş Ön İzni verildiği yazılı olarak bildirilir. Verilen bu Kuruluş Ön İzni ile kuruluş izni (işyerinin inşa izni) verilmiş olmadığından, üretim tesisi kurulmaya başlanamaz, üretim yapılamaz. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir.
İlgilinin, bu izin belgesinin alınmasından sonra Tüzüğün 5 inci maddesine göre Kuruluş İzin Belgesi alması gerekmektedir.
Genelkurmay Başkanlığından Görüşün Gelmesine Müteakip 3 Gün
9
Patlayıcı Maddelerin Üretimi ve İşlenmesi İçin Kuruluş İzni
Kuruluş İzin Belgesi almak isteyenlerin, Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır:
 
1. İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı:
Bu planın; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından onanmış olması gereklidir. Bu plana ilişkin olarak, mevzi imar planı onay yazısının ibraz edilebilmesi halinde; dosyasında muhafaza edilmek üzere bir sureti alınarak plan ve projelerin tamamı iade edilecektir. Ancak, mevzi imar planının ilgili Bakanlıkça onaylı olduğu plan ve projelerden anlaşıldığı halde, plan onay yazısının ibraz edilememesi halinde plan ve projelerin yalnızca bir takımı dosyasında muhafaza edilmek üzere alınarak, kalan diğer plan ve projeler iade edilecektir.
 
2. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı:
Bu plan üzerinde işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi belirtilmiş ve uygunluğu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. Bu plan üzerinde ayrıca, duvar ve/veya dikenli telin işyeri ve depoya olan uzaklıklarının da belirtilmesi gerekmektedir.
 
3. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi:
İşyerinin Tüzüğün “Binalar ve Tesisatta Alınacak Güvenlik Önlemleri” başlıklı bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak, işyerine ait deponun ise ilgisine göre aynı Tüzük ekindeki örneklere uygun olarak projelendirilmesi gerekmektedir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır.
 
4. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri:
Bu plan ve projelerde, işyeri ve depo çevresindeki duvar ve/veya dikenli telin kesit detay resimleri, denetime tabi ana giriş kapısı ile varsa diğer kapıların detay resimleri, varsa işyeri ve depo çevresindeki sütrenin detay resimleri gösterilmelidir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır.
İşyerinin güvenlik uzaklıklarının Tüzüğün 9 uncu maddesi gereği, Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen en az güvenlik uzaklıklarına göre belirlenmesi (bu mesafe 100 metre olarak değerlendirilecektir.) ve işyerinin çevresine bu uzaklıklardan geçen 2 metre yüksekliğinde tel örgü veya duvar çekilmesi gerekmektedir. Örneğin, 50 ton kapasiteli üretim tesisin güvenlik uzaklığı Ek 1 sayılı çizelgeye göre en az 100 metre olmalı ve bu mesafeye çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgü çekilmesi gerekmektedir.
İşyerine ait depoların çevresine ise hem duvar hem de dikenli tel çekilmesi gerekmekte olup, duvar ve dikenli tel mesafesi Tüzüğün 102 nci maddesi (F) bendine göre belirlenecektir. Buna göre, 5 tona kadar olan patlayıcı madde depolarının en az 30 metre uzağına, 5 tondan fazla kapasitede olanlarının ise en az 60 metre uzağına bir metre yüksekliğinde taş veya beton duvar yapılarak, üzerine de geçişleri engelleyecek tarzda bir metre yüksekliğinde dikenli tel çekilmesi gereklidir.
Ayrıca, işyeri ve/veya depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102.nci maddesi (E) bendinde belirtilen esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması gerekmektedir.
 
5. 3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı:
Yapı ruhsatlarının; 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca belediye ve mücavir alanı içerisinde ise Belediye Başkanlığınca, dışında ise Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) onanmış olması gereklidir.
 
6. İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi:
İnşa edilecek işyeri ve patlayıcı madde deposunun yer ve kapasitesine göre güvenlik uzaklıklarına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla, Valilikçe Emniyet Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığında görevli teknik personelden oluşturulacak bir komisyon tarafından teknik rapor ve kroki düzenlenecektir.
İşyerlerinin güvenlik uzaklığının Tüzüğün 9 uncu maddesine göre belirlenmesi gerekmekte olup, bu mesafe en az 100 metredir.
İşyerine ait patlayıcı madde deposunun güvenlik uzaklığı ise kapasitesine ve tipine göre; Ek 1 veya Ek 6 sayılı çizelgeden bulunacaktır. Örneğin, 50 tonluk sütreli sürekli yerüstü patlayıcı madde deposunun Ek 1 sayılı çizelgeye göre, demiryoluna 460 metre, köy yoluna 173 metre, meskûn mahalle 564 metre, üretim tesisine ise 63 metre mesafede olması gerekmektedir.
 
7. Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge:
İşyerleri için; en az 100 metre yarıçapındaki alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir.
İşyerine ait patlayıcı madde deposu için ise; deponun tipine göre sürekli yerüstü depoları için Ek 1 sayılı çizelgenin Not bölümü (D) bendindeki, sürekli yeraltı depoları için de ek 6 sayılı çizelgenin (D) bendinde belirtilen alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir. Bu konuya ilişkin örnekler 25.10.2001 gün ve 0205 sayılı Uygulama Talimatımızda daha geniş şekilde açıklanmıştır
 
8. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge:. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge:
İşyeri sahibi tarafından beyan edilecektir.
 
9. İşyerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge:
İşyeri sahibi tarafından beyan edilecektir.
 
10. İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki:
Vaziyet planı üzerinde gösterilebileceği gibi ayrı bir proje halinde de düzenlenebilir. Ayrı hazırlanması halinde İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış olması gerekmektedir.
 
11. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi:
26 Eylül 1995 tarih ve 22416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin, 23 Ağustos 2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete ile değişik hali doğrultusunda; işyeri ve işyerine ait patlayıcı madde deposu için yetkili makamdan alınmış olan Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. Açılma İzni (GSM Belgesi); kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir.
 
12. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni:
İşyeri ve patlayıcı madde deposu kuracaklarda, 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca Kurma İzni ve İşletme Belgesi alınması zorunludur. Kuruluş izni aşamasında sadece Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. İşletme İzni, kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir.
 
13. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi:
İmalat Belgesi, 06.01.1983 tarih ve 17920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmalat Sanayi Yönetmeliğine göre verilmekteydi. Ancak, söz konusu uygulamaya 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile son verildiğinden, Sanayi Sicil Belgesi istenecektir.
 
14. Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge:
Bu belge, girişimcinin depolayacağı patlayıcının içerdiği etken madde yoğunluğuna göre yapılacak hesaplama ile görev alanına giriyorsa Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı (taşra teşkilatı olmayan yerlerde valiliğin bu konuda görevlendirdiği il müdürlüğü) tarafından, yetkisini aşıyorsa Bakanlık tarafından düzenlenir.
 
15. İşyeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge:
Bu belgenin geçerli sayılabilmesi için, sistemi kuran firma tarafından teknik rapor düzenlenmesi ve sistemin yukarıda belirtildiği şekilde çalıştığını test eden kolluğun sistemin takıldığına ve aktif durumda olduğuna dair tutanak düzenlemesi gerekmektedir.
Yapılan inceleme sonunda, yukarıda belirtilen belgelerin tamamlandığı anlaşılarak, işyeri ve işyerine ait patlayıcı madde deposunun kurulması (inşa edilmesi) uygun görülürse, talep sahibine Tüzüğün 5 inci maddesine göre Kuruluş İzni verildiği (belge düzenlenmeksizin), başvuru tarihinden başlayarak bir ay içinde Valilikçe yazılı olarak bildirilir.
Kuruluş İzni iki yıl süreyle geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilemezse, bu süre Valilikçe uzatılabilir. Kuruluş izninin alımından ve işyeriyle patlayıcı madde deposunun projelerine uygun olarak hazırlanmasından sonra, işyerinin üretime açılabilmesi için ilgilinin, İşletme İzni alması gerekmektedir.
İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi veya kapasite artırılması için de yukarıda ön görülen usul ve esaslara göre yeniden izin alınması zorunludur.
 
BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN
10
Patlayıcı Maddelerin Üretimi ve İşlenmesi İçin İşletme (İmalat) İzni
İşletme İzni almak isteyenlerin, Tüzüğün 7 nci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır:
 
1. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
 
2. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,
 
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,
 
4. Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
 
5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni),
 
6. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,
 
7. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname,
 
8. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği vekaletname,
 
9. İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair taahhütname,
 
10. Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin diploması.
 
11. İşyeri sahibince hazırlanan ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi.
Kurulan işyeri ve patlayıcı madde deposunun, plan ve projeleri ile Tüzük hükümlerine uygunluğunun belirlenmesi halinde Valilikçe ÖRNEK 1’e göre İşletme (İmalat) İzin Belgesi düzenlenir. Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin üretimi için verilen izin üç yıl, bunların dışında kalan patlayıcı maddelerin üretimi için izin ise beş yıl sürelidir.
İşletme izin belgesi almak için başvuranın, kuruluş izin belgesi verilenden başka bir kişi olması halinde, başvuranın durumunun ayrıca genel güvenlik yönünden uygun görülmesi gerekmektedir.
BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN
11
İşletme İzin Belgelerinin Yenilenmesi
Süresi biten İşletme İzin Belgelerinin yenilenebilmesi için, aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Valiliğe başvurulması gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır:
 
1. Yenilenmesi talep edilen izin belgesinin aslı,
 
2. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygunluğuna dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
 
3. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,
 
4.. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair taahhütname,
 
5. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği vekaletname,
 
6. İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair taahhütname,
 
7. Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin diploması
Belirtilen belgelerin tamamladığının ve talep dosyası içerisinde taahhütnamesi bulunanlar ile vekaletname verenlerin durumlarının güvenlik yönünden uygun olduğunun anlaşılması halinde izin belgesi Valilikçe yenilenir.
 
3 Gün
12
Patlayıcı Madde Nakilciliği İçin Güvenlik Belgesi Almak İçin İstenen Belgeler
1.Valilik Makamına Dilekçe
 
2.Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.)
 
3.Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi olmayan nakilciler için Son bir yıl içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf.
NOT :
  a) Süresi sona eren ruhsatını yeniletmek isteyen şahıslar aynı evrakları hazırlayacaktır.
  b) Evrakların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerlidir.
 
3 Gün
13
Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi Almak İçin İstenen Belgeler
1.Valilik Makamına Dilekçe
 
2.Depo Tespit Tutanağı.
 
3.Tehlikeli Maddeler zorunlu Sorumluluk sigorta Poliçesi
 
4. Bir (1) TL. Oranında Vergi makbuzu. (Bu makbuz 2009 yılı oranını yansıtmakta olup her yıl değişebilmektedir)
 
5.Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi
 
6.Patlayıcı Madde Satın alma Ve Kullanma İzin Belgesi.
5–10 Dakika
14
Geçici İşlerde Patlayıcı Madde Satın Alma Ve Kullanma
1.Valilik Makamına Dilekçe
 
2.Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.)
 
3-Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi olmayan nakilciler için Son bir yıl içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf.

NOT :
  a) Süresi sona eren ruhsatını yeniletmek isteyen şahıslar aynı evrakları hazırlayacaktır.
  b) Evrakların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerlidir.

Valilikçe, geçici bir iş için patlayıcı madde satın almak ve kullanmak isteyenlere, ihtiyaç miktarının yerinde yapılacak inceleme ile saptanması ve durumlarının güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi koşuluyla yalnız bu iş için her defasında beş kilogramı, toplam olarak elli kilogramı geçmemek üzere satın alma ve kullanma izin belgesi verilir.
Bilimsel ve tıbbi amaçlar için kullanılacak, yarımşar kilograma kadar muhafazalı şişeler içinde ambalajlanmış ve özel dolap veya sandıklarda saklanmak koşuluyla iki buçuk kilograma kadar olan patlayıcı maddelerin satın alınması, saklanması ve kullanılması yerel mülki amirlerinin iznine bağlıdır. Bu izin her yıl yenilenir.
 
Ancak, işi gereği kullanılmak üzere, uzman doktorlar, eczaneler ve kimya laboratuar, laboratuarları olmak koşuluyla üniversiteler, yüksek okullar, enstitüler ve diğer okulların yetkili öğretim görevlileri yerel mülki amirinin iznine gerek kalmaksızın, iki yüz elli grama kadar patlayıcı madde üretebilir ve deneylerde kullanabilir. Bu üretim ve deneylerden artan patlayıcı maddeler, bekletilmeksizin, aynı gün ilgili yönetmelik hükümlerine göre yok edilir. Yok edilmeden sonra bu durum belgelendirilerek, yetkililerin kontrolüne sunulmak üzere saklanır.
3 Gün
15
Havai Fişeklerin (Piroteknik Maddeler) Kullanılması İçin Gerekli Belgeler
1. Valilik Makamına Dilekçe
 
2. Taahhütname
 
3. Tehlikeli Maddeler zorunlu Sorumluluk sigorta Poliçesi
 
4. A sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
 
5. Brüt ağırlığı beş (5) Kilogramdan çok havai fişek kullanımlarında Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi
 
6.Patlayıcı Madde Satın alma Ve Kullanma İzin Belgesi.
2 Gün
16
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1. Valiliğe Dilekçe,
 
2. Sağlık Raporu,
 
3. Yarım Kapak Dosya,
 
4. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
 
5. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Makbuzu
 
6. Sağlık Raporu,
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Makbuzu
 
Sağlık Raporu,
 
Yarım Kapak Dosya,
 
5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Makbuzu 
 
Yarım Kapak Dosya,
 
5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Makbuzu Sağlık Raporu, Yarım Kapak Dosya, 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık ) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Makbuzu

NOT: Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsata kayıtlı tüfekler tespit için şubeye gelecek.
1 İş Günü
Not: Devir Ve Yenileme İşlemlerinde Ruhsat Dosyasının Müdürlüğümüz Dışında Olması Halinde İlave 15 Gün
17
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
Valiliğe Dilekçe, 2 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
1 İş Günü
18
Yivsiz Av Tüfeği Devir İşlemleri
Devir edecek ve devir alacak olanların karşılıklı verecekleri dilekçe, Ruhsatname asılları, devir işlemine esas olan tüfekler, 1 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
30 Dakika
Not: Devre Konu Silahın Ruhsat Dosyasının Müdürlüğümüz Dışında Olması Halinde İlave 15 Gün.
19
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler
1. Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir. Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir.
    a) T.C. Kimlik numarası,
    b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
    c) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası,
    d) Temel Eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge
    e) Vergi Dairesinden Özel Güvenlik Harcının yatırıldığına dair makbuz,
    f)Muhtardan mühürlü ve onaylı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
İl Merkezi için 2 gün,
İlçelerimiz için 4 gün
20
Özel Güvenlik İzni İçin Gerekli  Belgeler
1. Kamu kurum ve kuruluşlarından istenen belgeler:
    a)Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
    b)Bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün görüş yazısı, Üniversiteler için, YÖK’ün görüş yazısı, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının görüş yazısı,
 
2. Özel güvenlik izni için başvuran özel kuruluşve özel bankalar için istenen belgeler:
    a)Kuruluşun talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
    b) Site ve apartmanlarda genel kurul ve yöhetim kurulu kararı
    c)Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
    d)Ticaret Sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluğunu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel  güvenlik izin müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı ve ortakların aldıkları karar,
    e)İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,
 
3. Özel güvenlik uygulamasını sona erdirmek için istenilecek belgeler:
    a)Talep yazısı,Talep yazısı,a)Talep yazısı,Talep yazısı,
    b)Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
    c)Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar,
    d)Site ve apartmanlarda genel kurul veya yönetim kararı,
 
4. Personel ve Silah kadrolarının indirimi, arttırımı ve yeniden belirlenmesi veya hizmet şeklinin değiştirilmesi halinde istenilecek belgeler:
    a)Talep yazısı (Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca),
    b)Kamu kurum ve kuruluşlarınca silah ve personel arttırımında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı,     
    c)Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar,
    d)Site ve apartmanlarda genel kurul veya yönetim kararı,
 
5. Unvan değişikliği durumunda istenilecek belgeler:
    a)Talep yazısı,
    b)Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlan-mamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
3 Gün
21
Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzni İçin Gerekli Belgeler
1. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme yeterlilik belgesi için valiliğe yapılacak başvuruda istenecek belgeler:
    a) Kurucu ve yöneticilerin T.C. Kimlik numarası
    b) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin aslı veya Bakanlıkça/Valilikçe onaylı süreti,
    c) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
    d) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),
    e) Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.
3 Gün
22
Silah Bulundurma Ruhsatı
1. Valiliğe Dilekçe,
 
2. Sağlık Raporu (Heyet),
 
3. Yarım Kapak Dosya,
 
4. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
 
NOT:
   a) Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsata kayıtlı tabanca tespit için şubeye gelecek.
   b) Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır
   c) İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat
3 Gün
Not: Yenileme ve devir işlemlerinde ruhsat dosyasının müdürlüğümüz dışında olması halinde ilave 15 gün
23
Can Güvenliği Silah Taşıma Ruhsatı
1. Valiliğe Dilekçe,
 
2. Sağlık Raporu(Heyet),
 
3. Yarım Kapak Dosya,
 
4. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
 
NOT:
    a) Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsata kayıtlı tabanca tespit için şubeye gelecek.Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsata kayıtlı tabanca tespit için şubeye gelecek.
    b) -Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır
3 Gün
Not: yenileme ve devir işlemlerinde ruhsat dosyasının müdürlüğümüz dışında olması halinde ilave 15 gün
24
Kamu görevlisi
Silah
Taşıma ruhsatı
1. Valiliğe Dilekçe,
 
2. Sağlık Raporu(Heyet),
 
3. Yarım Kapak Dosya,
 
4. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık ),
 
5. Görev durumuna ilişkin mühürlü belge (Kurumca düzenlenen, belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.)
 
NOT:
    a) 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 8.maddesinin (a) bendi ile (e) bendinin 1,2,3,4,5,10, 11. bentlerinde sayılanlardan Sağlık raporu ve sabıka belgesi istenmemektedir.
    b) Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır
3 Gün
Not: Yenileme ve devir işlemlerinde ruhsat dosyasının müdürlüğümüz dışında olması halinde ilave 15 gün
25
Emekli
Kamu Görevlisi Silah
Taşıma ruhsatı
1. Valiliğe Dilekçe,
 
2. Sağlık Raporu(Heyet),
 
3. Yarım Kapak Dosya,
 
4. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık ),
 
5. Emeklilik onayı, ilişik kesme yazısı (Kurumundan),
 
Not:
    a) 6136 Sayılı Kanunun 7.Maddesinin 4 fıkrasının A ve B bendinde sayılan emekli kamu görevlilerinin emeklilik tarihinden itibaren 6 aylık süre geçmemiş ise Sağlık raporu ve sabıka belgesi istenmemektedir. 6 aylık süre geçmiş ise tüm belgeler istenmektedir - Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır.
3 Gün
Not: yenileme ve devir işlemlerinde
Ruhsat dosyasının müdürlüğümüz dışında olması halinde ilave 15 gün
26
9. Madde
Silah Taşıma Ruhsatı
1. Valiliğe Dilekçe,
 
2. Sağlık Raporu(Heyet),
Yarım Kapak Dosya,
 
3. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
 
NOT:
-Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır
 
Yukarıdaki Belgelere ilave olarak silah taşıma ruhsatına gerekçe olarak gösterilen iş ile ilgili;
 
9 uncu maddenin birinci fıkrasının:
   b) Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,
   c) Basın Mensupları:Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi
   d) Kuyumcu ve sarraflar:-Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı-Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı,
   e) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:-Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:-İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, güvenlik belgesi fotokopisi,
   f) Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.),
   g) Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,
   h) Yıllık satış tutarı (ciro):-Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı-Kar zarar cetveli ve bilanço-Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi-Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi,
    ı) Arazi sahipleri:-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
    i) Sürü sahipleri:-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi-Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı
    j) Müteahhitler:-İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
    k) Akaryakıt istasyonu sahipleri:-Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi
     —Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
    l) Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar:-İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı-Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
    m) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar: İş sahiplerinden -Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden-İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,
     n) Poligon sahipleri:-İş sahiplerinden;-İşletme ruhsatı fotokopisi-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi-Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden-İş sahiplerinden istenen belgeler-İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
     o) Müze ve anıtları koruyan bekçiler:-Kişi/kurumun yazılı müracaatı-Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri-Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı-
     ö) Arıcılık yapanlar:-Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi-Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı-2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek)-Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
     p) Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:-Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı-Oda kayıt belgesi-İş sahibinin yazılı müracaatı-Depo izin belgesi fotokopisi-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
      r) Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:-Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
      s) Dövize ilişkin işlem yapanlar: Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi-Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi
      ş) Avukatlardan: Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, avukatlık ruhsatı fotokopisi-Vergi dairesi yazısı, Noterlerden: Noterlik belgesi fotokopisi-Vergi dairesi yazısı
      t) Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:-Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı-Görevle ilgili seçim tutanağı,
      u) En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi-İl/ilçe seçim kurulu yazısı
      ü) En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar: Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi-İl/ilçe seçim kurulu yazısı
 
—Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır
TAHKİKAT BİTİMİ
 
3 Gün
Not: yenileme ve devir işlemlerinde
Ruhsat dosyasının müdürlüğümüz dışında olması halinde ilave 15 gün
27
Mermi Satın Alma Belgesi
Valiliğe dilekçe, ruhsat fotokopisi
3 Gün
28
Silah Nakil Belgesi
Valiliğe dilekçe, ruhsat fotokopisi, 2 adet fotoğraf
3 Gün
 
 
HUDUT KAPILARI BÜRO AMİRLİĞİ
 
29
Yurda Giriş Çıkış Kayıt İşlemleri
1- Türk Vatandaşları için Nüfus Cüzdanının Aslı
 
2- Yabancı Ülke Vatandaşları için Pasaportun Aslı ve Fotokopisi
 
3- Dilekçe (Hudut Kapıları Büro Amirliğinden temin edilir)
 
4- Şahısların MüracaataBizzat Gelmeleri Zorunludur. ( Noter Tasdikli Vekaletnamesi olanlar hariç)
 
5- Belge Talip eden Varis ise Veraset İlamı Aslı
 
 
 
 
1- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazılı talepleri doğrultusunda verilmektedir.
 
60 Dakika
 
 
 
   
 
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
32
Pomem Öğrenci Alımı Duyurusu
1-Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
2-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.
3- Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
4- Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi (Askerliğini yapmamış aday, POMEM Müdürlüğüne kayıt esnasında askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ibraz eder.),
5- Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,
6- KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
7-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,
8- Adayların adres bilgileri, Adres kayıt sisteminden İl emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres kayıt sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.
9- Bir adet yarım kapak dosya,
 
 
( İstenilen belgeler ve başvuru şartları her yıl değişiklik
gösterebilmektedir. Değişiklikler Emniyet Genel Müdürlüğünün
Resmi Web Sitesinden takip edilebilir.)
10 Gün
 
TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
33
 
Trafikten Men Edilen Araçların Ruhsat Sahipleri Haricindeki Sürücülere Teslimi
 
Müracaat Sahibinin T.C Kimlik Numarası İbrazı ve ayrıca tüzel kişi adına kayıtlı araç ise imza sirküsü, resmi kurum kuruluş aracı ise resmi yazı ve sivil toplum örgütü (dernek vakıf vb.) ise yönetim kurulu kararı alınacak.
 
8 Dakika
34
Sürücü Belgesi İlk Müracaat
1-Sürücü adaylarında aranacak şartlar
2918 Sayılı Kanun Madde 41 - Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985–3176/11 md.) Yaş şartı;
   A1  sınıfı sürücü belgesi alacakların onaltı,
   A2 sınıfı sürücü belgesi alacakların onsekiz,
   A sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi,
   B  sınıfı sürücü belgesi alacakların onsekiz,
   C  sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmibir
   D sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmidört yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.
b) Öğrenim şartları;
Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,
c) Sağlık şartları:
2918 Sayılı Kanun Madde 41 - Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
c) (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985–3176/11 md.)
d) Eğitim ve sınav şartı (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985–3176/11 md.);
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifikasını almış olmalıdır.
e) Hükümlü olmama şartları
Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı;
Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması,
Zorunludur.
 
2- Vergi dairesinden sürücü belgesinin sınıfına göre harç makbuzu
 
3- sürücü kursundan
a)sertifikanın aslı
b)sınav kazandı listesi
c)sürücü kursuna müracaat formu
 
4- T.C Kimlik Numarası ibraz edilecek.
5- Kan grubu kartı (kimliğinde yazmıyor ise)
6- İki adet fotoğraf
7- Şoförler cemiyetinden dosya
8- Diploma aslı ile birlikte ve fotokopisi (öğrenim belgesi veya tasdikname )
9- Parmak izinin alınması- Parmak izinin alınması
30 Dakika
 35
 
Sürücü Belgesi Fark İşlemleri
 
1-Sürücü adaylarında aranacak şartlar-Sürücü adaylarında aranacak şartlar-Sürücü adaylarında aranacak şartlar
2918 Sayılı Kanun Madde 41 - Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985–3176/11 md.) Yaş şartı;
   A1  sınıfı sürücü belgesi alacakların onaltı,
   A2 sınıfı sürücü belgesi alacakların onsekiz,
   A sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi,
   B  sınıfı sürücü belgesi alacakların onsekiz,
   C  sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmibir
   D sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmidört yaşını bitirmiş olmaları zorunludur b) Öğrenim şartları;
Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,
c) Sağlık şartları:
2918 Sayılı Kanun Madde 41 - Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
c) (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985–3176/11 md.)
d) Eğitim ve sınav şartı (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985–3176/11 md.);
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifikasını almış olmalıdır.
e) Hükümlü olmama şartları
Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı;
Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması,
Zorunludur.
 
3- Vergi dairesinden sürücü belgesinin sınıfına göre harç makbuzu
4- sürücü kursundan
a)sertifikanın aslı
b)sınav kazandı listesi
c)sürücü kursuna müracaat formu
5- T.C Kimlik Numarası ibraz edilecek.
6- Kan grubu kartı (kimliğinde yazmıyor ise)
7- İki adet fotoğraf
8- Şoförler cemiyetinden dosya
9- Diploma aslı ile birlikte ve fotokopisi (öğrenim belgesi veya tasdikname )
10- Parmak izinin alınması
 
30 dakika içinde
36
Sürücü Belgesi Yenileme İşlemleri
1- Dilekçe
2- Sürücü olur sağlık raporu
3- T.C Kimlik Numarası ibraz edilecek.
4- Kan grubu kartı (sürücü belgesi veya kimliğinde yazmıyor ise)
5- İki adet fotoğraf
6- Eski sürücü belgesi
7- Parmak izi alınması
 30 dakika içinde
37
Sürücü Belgesi Kayıp İşlemleri
1- Dilekçe
2- Sürücü olur sağlık raporu
3- T.C Kimlik Numarası ibraz edilecek.
4- İki adet fotoğraf
5- Kan grubu kartı (sürücü belgesi veya kimliğinde yazmıyor ise)
6- Parmak izi alınması
30 dakika içinde
38
Sürücü Belgesi Tebdil İşlemleri
1- Yabancı sürücü belgesinin noter tasdikli yeminli tercümandan 2 adet tercümesi
2- Şoförler cemiyetinden tebdil dosyası
3-Sürücü adaylarında aranacak şartlar
2918 Sayılı Kanun Madde 41 - Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985–3176/11 md.) Yaş şartı;
   A1  sınıfı sürücü belgesi alacakların onaltı,
   A2 sınıfı sürücü belgesi alacakların onsekiz,
   A sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi,
   B  sınıfı sürücü belgesi alacakların onsekiz,
   C  sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmibir
   D sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmidört yaşını bitirmiş olmaları zorunludur b) Öğrenim şartları;
Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,
c) Sağlık şartları:
2918 Sayılı Kanun Madde 41 - Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
 (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985–3176/11 md.)
d) Eğitim ve sınav şartı (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985–3176/11 md.);
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifikasını almış olmalıdır.
e) Hükümlü olmama şartları
Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı;
Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması,
Zorunludur.
4- Kan grubu kartı
5- Vergi dairesinden sürücü belgesinin sınıfına göre harç makbuzu
6- Diploma aslı ve fotokopisi (öğrenim belgesi ve tasdiknameler)
7- İki adet fotoğraf
8- Kan grubu kartı (sürücü belgesi veya kimliğinde yazmıyor ise)
9 – Doğruluğu ve geçerliliği hakkında tereddüt hasıl olan ve yıpranmış yabancı sürücü belgelerinin dışişleri bakanlığı ile yapılan yazışmaları
10- Parmak izinin alınması
Aynı gün içinde
 
( doğruluğu ve geçerliliği hakkında tereddüt hasıl olan ve yıpranmış yabancı sürücü belgelerinin tebdil işlemleri dışişleri bakanlığı ile yapılan yazışmaların cevabı geldikten sonra)
39
Alkolden Geçici Süre ile Geri Alınan Sürücü Belgelerinin Teslim Edilmesi
1- 48/5 1. Kez Vergi Dairesinden “Borcu Yoktur” belgesi
2- 48/5 2. Kez Vergi Dairesinden “Borcu Yoktur” belgesi ile İl Sağlık Müdürlüğünce verilecek SÜDGE (Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi)
3- 48/5 3. Kez Vergi Dairesinden “Borcu Yoktur” belgesi, İl Sağlık Müdürlüğünce verilecek SÜDGE (Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi) ve Psiko-Teknik Belgesi alınması gerekmektedir.
 
10 Dakika
40
 
Sürücülerin Sağlık Kuruluşuna Sevk İşlemleri
 
Değişik nedenlerle sağlık koşullarını kaybedenlerin üst yazı ile ilgili sağlık kuruluşuna sevk işlemleri
30 Dakika
41
İcra Kanalı İle Satılan Araçların Tescil İşlemleri
 
1. İcra Müdürlüğü, vergi dairesi ve diğer resmi kurumlarca düzenlenen satış yazısı posta ile gelecek.
2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır.
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 
5 Dakika
42
 
 
Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemlerde İstenen Belgeler
1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden veya noterden alınan belge)
2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3. Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6. T.C Kimlik Numarası ibraz edilecek.
7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir ( bir varis müracaat edebilir)
 
 
43
 
Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç Tescili
1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
2. Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Araca ait plakalar
4. Araca ait tescil ve trafik belgeleri
5. Dilekçe
6. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)
 
 
44
Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Tescilli Araçların Yurdumuzu Terk İşlemi
1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
2. Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Araca ait plakalar
4. Araca ait tescil ve trafik belgeleri
5. Dilekçe
6. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)
10 Dakika
45
Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ülkemizden İkinci El Araç Alımı
1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
a)Dilekçe
b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
c)Tescil ve Trafik belgeleri
d)Plakalar
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.
2- Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde; a)Dilekçe b)Noter satış senedi c)Tescil belgeleri d)Plakalar e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden) f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası
10 Dakika
46
Unvan Değişikliği
(Ad, Soyadı Değişikliği)
1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2. İki adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
5. Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri, faaliyet belgesi (Şirketler için)
10 Dakika
47
Araçlarda Lpg Dönüşümü
2. Montaj Tespit Raporu
3. İmalat Yeterlilik belgesi
4. Karayolu Uygunluk Belgesi
5. Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak
6. Dilekçe
7. İki adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)
8. Eski tescil ve belgeleri getirilecek
9. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi Herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
10 Dakika
48
Araçlarda Renk Değişikliği
1. Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura
2. Dilekçe
3. Tüv muayenesi yapılacak.
10 Dakika
49
Motor veya Şase Değişimi
1. Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
2. Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
3. Teknik belge-plan proje
4. İki adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5. Eski trafik tescil ve trafik belgeleri
6. Tüv fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.
5 Dakika
50
Belge Yenileme (Yıpranma)
1. Yıpranan Tescil Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2. Bir adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
5. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
5 Dakika
51
Ad ve/veya Soyadı Veya Ticari Unvanlı Plaka Tescil İşlemleri
1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2. Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3. Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4. Ad, soyadı veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5-Bir adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
10 Dakika
52
TESCİL BELGESİ VE  PLAKA ZAYİİ
1. Dilekçe, fenni muayene ve zorunlu trafik sigortası olacak,
2. Zayii edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
5 Dakika
53
TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2. İki adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi veya sistemden kontrol edilecek.
5. Plakalar getirilecek
6. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.
5 Dakika
54
Hurdaya Ayırma İşlemi
1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2. İki adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi veya sistemden kontrol edilecek.
5. Plakalar getirilecek
6. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
7. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
5 Dakika
55
Çalınan Araçlar İle İlgili İşlemler
1. Çalındığı tarihten İtibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
2-İki adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
10 Dakika
56
Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman Yapılacak İşlemler
1. Polis Merkezinden alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge
İki adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2. Dilekçe, zorunlu trafik sigortası,
3. Tüv muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
10 Dakika
57
Ticariden Gayri Ticariye Veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme
1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2. İki adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
10 Dakika
58
(A) Geçici Trafik Belge Ve Plakaları
 “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; pirototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında; Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe, Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası, Harç makbuzu, Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz), İthal araçlar için garanti belgesi, İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir. G ve T plakalar 8000-9999  arasından rakamlarla oluşur.
 
20 Dakika
59
(C) Geçici Trafik Belgesi
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
1. Dilekçe
2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.Aracın satın alındığı belge
4. Harç makbuzu, sürücü belgesi ibrazı, Şof. Odası Geçici Plaka.
5-Trafikten çekili araca da verilir.
 
20 Dakika
60
Rehin Kaldırma
 
1.Rehin kaldırma yazısı (noter onaylı yada yetkililerin imza sirküsü)
2.Dilekçe
3.Eski Tescil Belgesi.
4-İsteğe bağlı olarak tescil belgesi değiştirilir.
 
5 Dakika
61
Pvsk 5. Maddeye Göre Parmak İzi Alımı
(Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunanlar)
 
İlgili Şubeden tarafımıza yazılan yazı,
1 adet vesikalık nüfus cüzdanı aslı,
Şahsın bizzat müracaatı gerekmektedir.
 
 
5 Dakika
 
 
 
62
Kimlik Bildirme İşlemi
1-İşyeri Fotokopisi
2-İşveren için Form–1 belgesi
3-Çalışan için Form–2 belgesi
5 Dakika
 
63
 
 
4982 Bilgi edinme Hakkı Kanunu Başvurusu (Elektronik veya Diğer İletişim araçlarıyla veya müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat)
 
Adı Soyadı, İmzası, Oturma yeri veya işyeri adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenilen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
 
 En geç 15 iş günü, Daha fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda 30 iş günü, Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
64
Dilekçe 3071 Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanun
Kimlik Bilgileri, iletişim adresleri ve imzasının olduğu talepler iletilir. 
30 gün
65
Cimer Başvurusu
www.cimer.gov.tr adresine veya e-devlet kapısı üzerinden müracaat formu doldurularak müracaat talepleri iletilir. Alo 150 hattını cevaplamak üzere sadece valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunmaktadır.
Alo 150 numarasına yapılan müracaat herhangi bir Bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiriyor ise yine valilik halkla ilişkiler görevlileri aracılığı ile Başbakanlık web sayfası kullanılarak sistem üzerinden Başbakanlığı gönderilir. Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat Bakanlık Yetkilisi tarafından Bakanlığın ilgili birimine yine sistem üzerinden gönderilir ve müracaat ilgili birim aracılığıyla cevaplandırılır, vatandaşa cevap verilir.
 
30 gün
66
İnsan Hakları Başvuru Kutusu
Kurumumuzda çalışan personelimizin olumlu ve olumsuz hal hareket durum ve tutumları hakkındaki düşüncelerini belirtir yazı
Her ayın 1. Kontrol edilir.
67
AÇIK KAPI Başvurusu
İl Valiliklerinde vatandaşın bizzat gelerek şikayet taleplerini alan AÇIK KAPI Müracaat masaı oluşturulmuştur. Ayrıca www.acikkapi.gov.tr adresinde de şikayet ve talepler iletilir.
7 iş günü içerisinde cevap verilir.
68
adreslerine yapılan başvurular
Kimlik bilgileri ve iletişim adresleri belirtilerek talepler iletilir.
30 Gün
 
Amasra Deniz Liman Şube Müdürlüğü
 
69
Limanımıza Gelen Ve Giden Gemi Kontrolü
1-İlgili acentanın dilekçesi
2-Gemi Kaptanı imzalı gemi personeli listesi
3-Pasaport, gemiadamı cüzdanı ve geçerli seyahat belgesi
4-Görevlimiz tarafından tutulan tutanağın gemi kaptanı ve acenta görevlisince imzalanması
Rıhtım 30 dk,
Demir Sahası 90 dk.
70
Gemiden Ayrılma ve Gemiye Katılma İşlemleri
1-İlgili acentanın şahıslar hakkında gemiden ayrılacağı veya katılacağına dair dilekçe
2-Pasaport, gemiadamı cüzdanı ve seyahat belgesi
5 Dakika
71
Yabancı Şahıslara Liman Şehri İzin Belgesi (Landing Card) İşlemleri
1-Gemi Personeli Listesi
2-Pasaport veya gemiadamı cüzdanı
5 Dakika
72
Resen Vize İşlemleri
1-İlgili acentanın dilekçesi ve taahhütnamesi
2-Vize formunun doldurulması
3-Vize harcının yatırılması
10 Dakika
73
Giriş Çıkış Kayıt İşlemleri
Dilekçe
5 Dakika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
: Bartın İl Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
: Bartın Valilik Makamı
İsim
: Ogün VURAL
İsim
: Gökhan GÜRBÜZEROL
Unvan
: 1. Sınıf Emniyet Müdürü
Unvan
: Vali Yardımcısı V.
Adres
v
: Aladağ Mah. Çatmaca Mevkii 74100
  BARTIN
Adres
: Kemerköprü Mah. Elmalık Sok. No:3 
  BARTIN
Tel
: 0 378 227 72 79
Tel
: 0 378 227 10 43
Faks
: 0 378 227 52 20
Faks
: 0 378 227 55 88
E-Posta
: bartinozk@egm.gov.tr
E-Posta
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Bilgi Edinme
 • EGM ÇOCUK
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TUBİM