Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Özel Güvenlik İşlemleri

Giriş
1. MALİ SORUMLULUKLAR
1.1- 2018 Yılı Güvenlik Harç Miktarı : 595,43 TL
1.2- 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 20. Maddesi gereğince 2018 yılı idari para cezaları miktarı  :
 
     3.000,00 TL için 3.434,00 TL
     5.000,00 TL için 5,724,00 TL
     6.000,00 TL için 6.868,00 TL
  
2. ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 
2.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler:
a)Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
b)Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, üniversiteler için rektörün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü, il özel idareleri için il valisinin uygun görüşü, okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.
 
2.2. Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan İstenecek Belgeler:
a)Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
b)Site veya apartmanlarda  genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
c)Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
ç)Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
d)Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar,
e)İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.  
 
2.3. Özel Güvenlik Uygulamasını Sona Erdirmek İçin İstenilecek Belgeler:
a)Talep yazısı,
b)Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
c)Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
ç)Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.
 
2.4. Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı, Yeniden Belirlenmesi veya Hizmet Şeklinin Değiştirilmesi Halinde İstenilecek Belgeler:
a)Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
b)Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı,
c)Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
ç)Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.
 
2.5. Ünvan Değişikliğinde İstenilecek Belgeler:
a)Talep yazısı,
b)Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi.
Özel güvenlik izni almak ve özel güvenlik hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri takip etmek amacıyla il özel güvenlik komisyonlarına yapılan müracaatlarda, müracaat sahibi kişi, kurum, kuruluş, özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitim kurumları adına imzaya ve evrak takibine yetkili olan noter tasdikli vekaletname sahibi kişiler tarafından yapılacak başvurularda, ayrıca kişilerin yetkilendirildiğine dair başka bir belge istenmeyecektir.
 
3. ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞMA İZNİ ( KİMLİK KARTI) ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
3.1.Valilikten Havaleli Dilekçe.
3.2.Arşiv Araştırma Formu.
3.3.Tahsil durumunu gösterir diploma .(noter onaylı)
3.4.Sağlık Raporu.
3.5.4 Adet Biometrik (Arka fon Beyaz) Resim.
3.6.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3.7.Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası aslı ve fotokopisi.
3.8.Kan Gurubunu Gösterir Belge.
3.9.Boş özel güvenlik kimlik kartı.
3.10.Vergi Dairesine Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Yatırıldığına Dair Makbuz.
3.11.Plastik mavi dosya.
 
4. ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
4.1.Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
4.2.Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,
4.3.Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,
4.4.Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
4.5.Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),
4.6.Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname,
4.7.Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır,
Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5’de örneği belirlenen “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi” düzenlenir.
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Bilgi Edinme
 • EGM ÇOCUK
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TUBİM