Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Patlayıcı Madde İşlemleri

Giriş
 
PATLAYICI MADDE İŞLEMLERİ
 
 
 
 
 
11 - PATLAYICI MADDELERİN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ İÇİN İŞLETME (İMALAT) İZNİ
 
İşletme İzni almak isteyenlerin, Tüzüğün 7 nci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır:
A. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
B. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,
C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,
D. Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
E. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni),
F. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,
G. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname,
H. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği noter onaylı vekaletname,
İ. İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair noter onaylı taahhütname,
J. Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin tasdikli diploma sureti,
K. İşyeri sahibince hazırlanan ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi.
Kurulan işyeri ve patlayıcı madde deposunun, plan ve projeleri ile Tüzük hükümlerine uygunluğunun belirlenmesi halinde Valilikçe ÖRNEK 1’e göre İşletme (İmalat) İzin Belgesi düzenlenir. Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin üretimi için verilen izin üç yıl, bunların dışında kalan patlayıcı maddelerin üretimi için izin ise beş yıl sürelidir.
İşletme izin belgesi almak için başvuranın, kuruluş izin belgesi verilenden başka bir kişi olması halinde, başvuranın durumunun ayrıca genel güvenlik yönünden uygun görülmesi gerekmektedir.
 
 
12 - PATLAYICI MADDELERİN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ İÇİN KURULUŞ İZNİ
 
Kuruluş İzin Belgesi almak isteyenlerin, Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır:
 
A. İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı:
Bu planın; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından onanmış olması gereklidir. Bu plana ilişkin olarak, mevzi imar planı onay yazısının ibraz edilebilmesi halinde; dosyasında muhafaza edilmek üzere bir sureti alınarak plan ve projelerin tamamı iade edilecektir. Ancak, mevzi imar planının ilgili Bakanlıkça onaylı olduğu plan ve projelerden anlaşıldığı halde, plan onay yazısının ibraz edilememesi halinde plan ve projelerin yalnızca bir takımı dosyasında muhafaza edilmek üzere alınarak, kalan diğer plan ve projeler iade edilecektir.
B. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı:
Bu plan üzerinde işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi belirtilmiş ve uygunluğu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. Bu plan üzerinde ayrıca, duvar ve/veya dikenli telin işyeri ve depoya olan uzaklıklarının da belirtilmesi gerekmektedir.
C. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi:
İşyerinin Tüzüğün “Binalar ve Tesisatta Alınacak Güvenlik Önlemleri” başlıklı bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak, işyerine ait deponun ise ilgisine göre aynı Tüzük ekindeki örneklere uygun olarak projelendirilmesi gerekmektedir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır.
D. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri:
Bu plan ve projelerde, işyeri ve depo çevresindeki duvar ve/veya dikenli telin kesit detay resimleri, denetime tabi ana giriş kapısı ile varsa diğer kapıların detay resimleri, varsa işyeri ve depo çevresindeki sütrenin detay resimleri gösterilmelidir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır.
İşyerinin güvenlik uzaklıklarının Tüzüğün 9 uncu maddesi gereği, Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen en az güvenlik uzaklıklarına göre belirlenmesi (bu mesafe 100 metre olarak değerlendirilecektir.) ve işyerinin çevresine bu uzaklıklardan geçen 2 metre yüksekliğinde tel örgü veya duvar çekilmesi gerekmektedir. Örneğin, 50 ton kapasiteli üretim tesisin güvenlik uzaklığı Ek 1 sayılı çizelgeye göre en az 100 metre olmalı ve bu mesafeye çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgü çekilmesi gerekmektedir.
İşyerine ait depoların çevresine ise hem duvar hem de dikenli tel çekilmesi gerekmekte olup, duvar ve dikenli tel mesafesi Tüzüğün 102 nci maddesi (F) bendine göre belirlenecektir. Buna göre, 5 tona kadar olan patlayıcı madde depolarının en az 30 metre uzağına, 5 tondan fazla kapasitede olanlarının ise en az 60 metre uzağına bir metre yüksekliğinde taş veya beton duvar yapılarak, üzerine de geçişleri engelleyecek tarzda bir metre yüksekliğinde dikenli tel çekilmesi gereklidir.
Ayrıca, işyeri ve/veya depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102 nci maddesi (E) bendinde belirtilen esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması gerekmektedir.
E. 3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı:
Yapı ruhsatlarının; 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca belediye ve mücavir alanı içerisinde ise Belediye Başkanlığınca, dışında ise Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) onanmış olması gereklidir.
F. İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi:
İnşa edilecek işyeri ve patlayıcı madde deposunun yer ve kapasitesine göre güvenlik uzaklıklarına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla, Valilikçe Emniyet Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığında görevli teknik personelden oluşturulacak bir komisyon tarafından teknik rapor ve kroki düzenlenecektir.
İşyerlerinin güvenlik uzaklığının Tüzüğün 9 uncu maddesine göre belirlenmesi gerekmekte olup, bu mesafe en az 100 metredir.
İşyerine ait patlayıcı madde deposunun güvenlik uzaklığı ise kapasitesine ve tipine göre; Ek 1 veya Ek 6 sayılı çizelgeden bulunacaktır. Örneğin, 50 tonluk sütreli sürekli yerüstü patlayıcı madde deposunun Ek 1 sayılı çizelgeye göre, demiryoluna 460 metre, köy yoluna 173 metre, meskun mahale 564 metre, üretim tesisine ise 63 metre mesafede olması gerekmektedir.
G. Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge:
İşyerleri için; en az 100 metre yarıçapındaki alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir.
İşyerine ait patlayıcı madde deposu için ise; deponun tipine göre sürekli yerüstü depoları için Ek 1 sayılı çizelgenin Not bölümü (D) bendindeki, sürekli yeraltı depoları için de ek 6 sayılı çizelgenin (D) bendinde belirtilen alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir. Bu konuya ilişkin örnekler 25.10.2001 gün ve 0205 sayılı Uygulama Talimatımızda daha geniş şekilde açıklanmıştır.
H. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge:
İşyeri sahibi tarafından beyan edilecektir.
İ. İşyerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge:
İşyeri sahibi tarafından beyan edilecektir.
K. İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki:
Vaziyet planı üzerinde gösterilebileceği gibi ayrı bir proje halinde de düzenlenebilir. Ayrı hazırlanması halinde İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış olması gerekmektedir.
L. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi:
26 Eylül 1995 tarih ve 22416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin, 23 Ağustos 2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete ile değişik hali doğrultusunda; işyeri ve işyerine ait patlayıcı madde deposu için yetkili makamdan alınmış olan Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. Açılma İzni (GSM Belgesi); kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir.
M. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni:
İşyeri ve patlayıcı madde deposu kuracaklarda, 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca Kurma İzni ve İşletme Belgesi alınması zorunludur. Kuruluş izni aşamasında sadece Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. İşletme İzni, kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir.
N. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi:
İmalat Belgesi, 06.01.1983 tarih ve 17920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmalat Sanayi Yönetmeliğine göre verilmekteydi. Ancak, söz konusu uygulamaya 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile son verildiğinden, Sanayi Sicil Belgesi istenecektir.
O. Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge:
Bu belge, girişimcinin depolayacağı patlayıcının içerdiği etken madde yoğunluğuna göre yapılacak hesaplama ile görev alanına giriyorsa Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı (taşra teşkilatı olmayan yerlerde valiliğin bu konuda görevlendirdiği il müdürlüğü) tarafından, yetkisini aşıyorsa Bakanlık tarafından düzenlenir.
P. İşyeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge:
Bu belgenin geçerli sayılabilmesi için, sistemi kuran firma tarafından teknik rapor düzenlenmesi ve sistemin yukarıda belirtildiği şekilde çalıştığını test eden kolluğun sistemin takıldığına ve aktif durumda olduğuna dair tutanak düzenlemesi gerekmektedir.
Yapılan inceleme sonunda, yukarıda belirtilen belgelerin tamamlandığı anlaşılarak, işyeri ve işyerine ait patlayıcı madde deposunun kurulması (inşa edilmesi) uygun görülürse, talep sahibine Tüzüğün 5 inci maddesine göre Kuruluş İzni verildiği (belge düzenlenmeksizin), başvuru tarihinden başlayarak bir ay içinde Valilikçe yazılı olarak bildirilir.
Kuruluş İzni iki yıl süreyle geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilemezse, bu süre Valilikçe uzatılabilir. Kuruluş izninin alımından ve işyeriyle patlayıcı madde deposunun projelerine uygun olarak hazırlanmasından sonra, işyerinin üretime açılabilmesi için ilgilinin, İşletme İzni alması gerekmektedir.
İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi veya kapasite artırılması için de yukarıda ön görülen usul ve esaslara göre yeniden izin alınması zorunludur.
 
 
13 - PATLAYICI MADDELERİN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ İÇİN KURULUŞ ÖN İZNİ
 
Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddelerin üretimi ve işlenmesi için işyeri kurmak isteyenlerin, aşağıdaki belgelerle birlikte “Kuruluş Ön İzin Belgesi” almak üzere işyerinin kurulacağı İl Valiliğine dilekçe ile başvurmaları gerekir:
a. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe,
b. Girişimci gerçek kişi (şahıs) ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, tüzel kişi (kamu kurumu veya şirket) ise temsile yetkili olanların nüfus cüzdanlarının onaylı örneği.
Kuruluş Ön İzin Belgesi talebine ilişkin belgeler incelenip bir sakıncasının olmadığının anlaşılması halinde, işyerinin kuruluş yerinin uygunluğu bakımından Genelkurmay Başkanlığından görüş alınır. Görüşün olumlu olması halinde, talep sahibine Tüzüğün 4 üncü maddesine göre Kuruluş Ön İzni verildiği yazılı olarak bildirilir. Verilen bu Kuruluş Ön İzni ile kuruluş izni (işyerinin inşa izni) verilmiş olmadığından, üretim tesisi kurulmaya başlanamaz, üretim yapılamaz. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir.
İlgilinin, bu izin belgesinin alınmasından sonra Tüzüğün 5 inci maddesine göre Kuruluş İzin Belgesi alması gerekmektedir.
 
 
14 - SÜREKLİ YERÜSTÜ PATLAYICI MADDE DEPOSU YAPIMI İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1. İşyerinin Kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 Ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı
2. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı
3. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi
4. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sürte ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları vaziyet planı ve detay resimleri
5. İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi
6. Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge
7. Yapılacak yerüstü depolarının Ek 1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanının, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge
8. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi
9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kumru izni
10. 3194 Sayılı İmar Kanunun 21. maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı
11. Patlayıcı Madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu.
 
Not : Yukarıdaki maddelerden 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7’ deki belgeler hazırlanarak Valiliğe Patlayıcı Madde Depo yapım izni için müracaatta bulunulacak, Valilikçe hazırlanan belgelerin uygun olduğu tespit edildikten sonra depo yapım izni verilecek, depo yapılıp tamamlandıktan sonra 8 – 9 – 10 - 11’ deki belgeler ile birlikte tekrar Valiliğe müracaatta edilerek, Depolama izni talebinde bulunulacak deponun Tüzük hükümlerine uygun yapıldığının anlaşılması halinde depolama izni verilecektir.
 
 
15 - HAVAİ FİŞEKLERİN (PİROTEKNİK MADDELER) KULLANILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1- Valilik Makamına Dilekçe
2- Taahhütname
3- Tehlikeli Maddeler zorunlu Sorumluluk sigorta Poliçesi
4- A sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
5- Bürüt ağırlığı beş (5) Kilogramdan çok havai fişek kullanımlarında Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi
6-Patlayıcı Madde Satınalma Ve Kullanma İzin Belgesi.
  
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Bilgi Edinme
 • EGM ÇOCUK
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TUBİM